Regulamin konkursu Święta od kuchni

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem „#swietaodkuchni” zwanego dalej Konkursem jest firma Korporacja Stylu, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 50/6, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547 200 16 53, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora w serwisie Instagram w dniach 8.12.-22.12.2015 r.(włącznie). Wyniki konkursu zostaną opublikowane 22.12.2015 r. w serwisie Instagram, na profilu @czanieckiemakarony.
§2 Udział w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
b) nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem jego rodziny. Uczestnikiem Konkursu również nie może być pracownik Czanieckich Makaronów Sp. z o.o. zlecającej firmie Korporacja Stylu prowadzenie profilu Czanieckich Makaronów na Instagramie.
2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) wypełnienie zadania konkursowego opisanego w § 3 niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
5. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawa do wysłania go na Konkurs. Zdjęcia zgłoszone w konkursie nie mogą być obciążone prawami autorskimi osób trzecich.
7. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.; nr 90; poz. 631 z późn. zm.), nieodwołalnie zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć zgłoszonych do Konkursu (w tym wizerunku Uczestnika Konkursu utrwalonego na zdjęciach przesłanych przez Uczestnika) m.in. poprzez umieszczenie nadesłanych zdjęć i opisów na stronie internetowej bloga Wszechsmaki.pl, profilu Facebook Czanieckich Makaronów, serwisie Instagram a także w materiałach prasowych Czanieckich Makaronów oraz innych materiałach związanych z prawidłowym przebiegiem Konkursu.
8. Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnianie zdjęć w dowolnym zestawieniu z innymi zgłoszeniami, w tym między innymi z wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami nawiązującymi do Konkursu wraz z podaniem danych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, nazwa profilu na Instagramie.
§3 Przebieg konkursu
1. Konkurs rozpocznie się w dniu 8.12.2015 i zakończy dnia 22.12.2015 r.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 23.12.2105 r.

I etap: zgłaszanie zdjęć konkursowych
Uczestnicy publikują na swoim prywatnym, aktywnym profilu w serwisie Instagram (www.instagram.com) zdjęcia zainspirowane hasłem „Święta od kuchni”. W opisie opublikowanego na swoim profilu zdjęcia uczestnicy zamieszczają hashtag: #swietaodkuchni oraz oznaczają profil Czanieckich Makaronów na Instagramie poprzez wpisanie: @czanieckiemakarony. Wykonanie wyżej wymienionych czynności skutkuje wysłaniem zgłoszenia na Konkurs. Każdy z uczestników ma prawo opublikować dowolną ilość zgłoszeń spełniających wymogi konkursu, ale tylko jedno z jego zgłoszeń może zostać nagrodzone. Zgłoszenia będą przyjmowane od 8.12.2015 r. do 22.12.2015 r.
II etap: wybór najlepszych zdjęć
Jury, składające się z reprezentantów Organizatora, nagrodzi autorów co najmniej trzech najciekawszych zgłoszeń. Kryteriami oceny nadesłanych zgłoszeń będą: kreatywne ujęcie tematu, estetyka i ciekawa kompozycja zdjęcia, nastrojowość kadru oddającego atmosferę Świąt. Organizator w komentarzu pod wybranymi zdjęciami zamieści informację o wygranej wraz z adresem e-mail, na który autorzy zdjęć prześlą swoje dane osobowe niezbędne do odebrania nagrody.
§4 Nagrody
1. Każdy z laureatów konkursu otrzyma zestaw nagród zawierający: książkę „Wszechsmaki. Kulinarna podróż” oraz zestaw Czanieckich Makaronów. Dodatkowo organizator przyznać może nagrodę w postaci książki Moniki Mrozowskiej „Słodkie i zdrowe czyli desery, które możesz jeść codziennie”.
2. Wręczenie nagród.
Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą na podany przez nich adres. Wysyłka nagród nastąpi między 4.01.2016 r. a 11.01.2016 r.
3. Prawo do nagrody wygasa, gdy:
a) po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 2-8 Regulaminu.
b) zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) w terminie 10 dni od daty otrzymania informacji o zwycięstwie.
c) zwycięzca nie odbierze przesłanej pocztą nagrody.
§5 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do jego identyfikacji; nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany tych danych, w tym za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody;
b) zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.
2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora zdjęć, do których prawa autorskie posiada osoba trzecia.
§6 Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma Korporacja Stylu, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 50/6, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547 200 16 53,
2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy, opublikowania informacji o zwycięzcy, opublikowania nagrodzonego zgłoszenia wraz z podaniem imienia i pierwszej litery nazwiska, nazwy profilu Uczestnika na Instagramie, wydania i odbioru nagrody, a także w celach związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową Organizatora.
3. Ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji;
4. Ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych;
5. Udostępnienie jego danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
§7 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na piśmie, listem poleconym na adres Organizatora (Korporacja Stylu, ul. Cieszyńska 50/6, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem „Konkurs #swietaodkuchni – reklamacja” jednakże dopisek ten nie jest obowiązkowy) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: a.rzepka@korporacjastylu.pl w terminie 21 dni od daty zakończenia konkursu.
2. W treści reklamacji należy podać swoje imię, nazwisko, adres, przyczynę reklamacji oraz treść żądania.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku listem poleconym lub wiadomością e-mail, w zależności od drogi złożenia reklamacji.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.
§8 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.makaron.pl
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie www.wszechsmaki.pl i na profilu Czanieckich Makaronów na Instagramie.