Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem „W marcu jak w garncu” zwanego dalej Konkursem jest firma Korporacja Stylu, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 50/6, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547 200 16 53, zwaną dalej Organizatorem.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na blogu Wszechsmaki oraz fanpage’u firmy Czanieckie Makarony (www.wszechsmaki.pl) w dn. 26.03-19.04.br. Ogłoszenie wyników nastąpi 20.04.br. na blogu Wszechsmaki, Facebooku i Instagramie firmy Czanieckie Makarony.
§ 2 Udział w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny. Uczestnikiem Konkursu również nie może być pracownik firmy Czanieckie Makarony Sp. z o.o. zlecającej firmie Korporacja Stylu prowadzenie działań. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody nie można przenosić na inne osoby.
4. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich ewentualnej zmiany.
5. Akceptując regulamin uczestnik wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu nadesłanych przepisów wraz ze zdjęciami na stronie WWW firmy Czanieckie Makarony, blogu Wszechsmaki, Instagramie i Facebooku, w książce kucharskiej „wszechsmaki” oraz na wystawie podczas Festiwalu Wszechsmaki.
6. Uczestnik wyraża również zgodę na publikację danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko oraz nazwy i adresu WWW bloga, którego jest autorem.

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie
Konkurs polega na przesłaniu przepisu na danie jednogarnkowe z wykorzystaniem produktów firmy Czanieckie Makarony. Uczestnik wysyła wypełniony formularz zgłoszeniowy, opublikowany na blogu Wszechsmaki oraz dołącza do niego przepis wraz ze zdjęciem przygotowanego dania.
1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Lista zwycięzców konkursu opublikowana zostanie na blogu Wszechsmaki, Facebooku i Instagramie firmy Czanieckie Makarony w dn. 20.04.br. Odbiór i termin nagród zostanie ustalony indywidualnie z każdym ze zwycięzców.

§ 4 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
I Miejsce: Gadżety kuchenne marki Decorto, publikacja w książce kucharskiej „Wszechsmaki”, prezentacja nadesłanego na konkurs przepisu wraz ze zdjęciem na wystawie podczas Festiwalu Wszechsmaki pod patronatem telewizji TVN, bogaty zestaw Czanieckich Makaronów;
II Miejsce: Gadżety kuchenne marki Decorto, publikacja w książce kucharskiej „Wszechsmaki”, prezentacja nadesłanego na konkurs przepisu wraz ze zdjęciem na wystawie podczas Festiwalu Wszechsmaki pod patronatem telewizji TVN, bogaty zestaw Czanieckich Makaronów;
III Miejsce: Publikacja w książce kucharskiej „Wszechsmaki”, prezentacja nadesłanego na konkurs przepisu wraz ze zdjęciem na wystawie podczas Festiwalu Wszechsmaki pod patronatem telewizji TVN, bogaty zestaw Czanieckich Makaronów.
Nagrody dla autorów najciekawszych komentarzy: 3 książki kulinarno-podróżnicze oraz bogate zestawy Czanieckich Makaronów.
3. Prawo do nagrody wygasa, gdy:
1) po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 3 ust. 2, § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 4 Regulaminu.
§ 5 Odpowiedzialność.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do jego identyfikacji; nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany tych danych, w tym za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody;
2) zgłoszeń, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych lub innych;
2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora tekstu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia.
§ 6 Przetwarzanie danych osobowych.
Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że:
1) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma Korporacja Stylu, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 50/6, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547 200 16 53,
2) Dane osobowe uczestnika przetwarzane są przez Administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy, opublikowania informacji o zwycięzcy w sposób wskazany w § 4 ust. 2 Regulaminu, opublikowania nagrodzonego zgłoszenia wraz z podaniem imienia, pierwszej litery nazwiska jej autora oraz miejscowości, z której autor pochodzi, przyznania, wydania i odbioru nagrody;
3) Ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji;
4) Ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych;
5) Udostępnienie jego danych jest dobrowolne.

§ 7Postanowienia końcowe.
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Klubu Galerii SFERA.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.